STATUT
„Fundacji Małgorzaty Rozenek – Majdan”
tekst jednolity z dnia 21 listopada 2019 roku
Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Małgorzaty Rozenek- Majdan”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Annę Rozenek-Majdan, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 18 września 2019 roku sporządzonym przez zastępcę notarialnego Jakuba Skoczylasa, zastępcę Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, Repertorium A Nr 15889/2019, zmienionym aktem notarialnym z dnia 18 października 2019 roku sporządzonym przez zastępcę notarialnego Jakuba Skoczylasa, zastępcę Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, Repertorium A Nr 18072/2019, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.

§ 6

1. Celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, w szczególności:
a) wspieranie rozwoju nauki i wiedzy medycznej w zakresie leczenia niepłodności par, ze szczególnym nastawieniem na metody wspomaganego rozrodu,
b) inicjowanie, promocja i wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych w zakresie metod rozpoznawania płodności oraz leczenia niepłodności,
c) popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o zdrowiu, szczególnie wiedzy o przekazywaniu życia, profilaktyce niepłodności, profilaktyce chorób przenoszonych drogą płciową i profilaktyce chorób nowotworowych,
d) finansowe i pozafinansowe wspieranie edukacji nt. ochrony życia ludzkiego w przestrzeni publicznej,
e) finansowe i pozafinansowe wspieranie ośrodków prowadzących leczenie niepłodności.
2. Celem Fundacji jest działalność w dziedzinie pomocy społecznej, wychowania i dobroczynności rozumiana w szczególności jako:
a) promowanie macierzyństwa, rodzicielstwa oraz zabieganie o pomoc państwa w tym zakresie,
b) działania na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwienie leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin,
c) działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
d) promocja i organizacja wolontariatu,
e) działalność charytatywna.

§ 7

CELE STATUTOWE FUNDACJA REALIZOWAĆ BĘDZIE POPRZEZ:

a) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej
b) organizację ośrodków naukowych i badawczych,
c) pracę formacyjną w szczególności z młodzieżą i studentami krzewiąca ideę pracy wolontaryjnej na rzecz osób ubogich potrzebujących pomocy medycznej,
d) realizację programów związanych z ochroną zdrowia, w tym w szczególności programów leczenia i profilaktyki niepłodności,
e) organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych, naukowych, medialnych i reklamowych, służących rozwojowi i promocji nauki oraz praktyki medycznej,
f) prowadzenie działalności wydawniczej, rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w obszarze płodności, ochrony zdrowia, pracy socjalnej i wolontariatu,
g) organizowanie i udzielanie specjalistycznej pomocy lekarskiej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
h) organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów poświęconych ochronie zdrowia, promocji metod rozpoznawania płodności i leczenia niepłodności,
i) organizowanie imprez o charakterze charytatywnym na rzecz Fundacji oraz organizowanie festynów i koncertów,
j) wspieranie działalności osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność zgodną z działalnością statutową Fundacji,
k) współpraca z samorządem terytorialnym, placówkami naukowymi i leczniczymi, szkołami wyższymi, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi podmiotami właściwymi z uwagi na celowość.

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jako działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi z Polski i zagranicy.
3. Fundacja może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej polskiej i zagranicznej.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile spadkobiercy lub donatorzy nie postanowią inaczej. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

§ 12

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY FUNDACJI.

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd

§ 14

ZARZĄD

1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, pisemnej rezygnacji, śmierci Członka Zarządu lub na skutek odwołania przez Fundatora.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. W celu zapewnienia obsługi biurowej organów Fundacji Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa uchwała Zarządu.
6. Zarząd sporządza co roku do 15 marca roczne sprawozdania z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 16

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes Zarządu.
3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

ZMIANA STATUTU

§ 17

Zmian w statucie dokonuje Zarząd. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 19

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 21

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Warszawa, dnia 21 listopada 2019r.
________________________________
Małgorzata Anna Rozenek-Majdan
FUNDATOR