REGULAMIN PROGRAMU „DLA PAR”

 

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem programu „Kliniki” jest Fundacja Małgorzaty Rozenek – Majdan (dalej: Fundacja”)
 2. Kryteria dopuszczenia pary do programu “Dla par” Fundacji MRM:

a) wiek kobiety mieści się w przedziale od 18 do 45 lat;
b) w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Polski;
c) rezerwa jajnikowa pacjentki mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,5 ng/ml, (wynik AMH wykonany w przeciągu 6 miesięcy przed datą kwalifikacji);
d) para została zakwalifikowana do leczenia niepłodności, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności lub posiada historię leczenia pod kątem rozrodu przez co najmniej 6 miesięcy;
e) para pozostaje w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
f) para wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku Fundacji oraz klinikom na zasadach określonych w odrębnych dokumentach;
g) para deklaruje pełną gotowość i sumienność wykonywania poleceń prowadzącego lekarza, a także pełne zaangażowanie na każdym etapie procesu leczenia;
h) Para deklaruje przekazywanie informacji o procesie leczenia oraz jego wynikach Fundacji.

II. Zasady przebiegu programu dla par

 1. Fundacja przyjmuje zgłoszenia do programu w terminie od dnia 7.12.2021 do dnia 31.12.2021.
 2. Po dniu 31 grudnia 2021 roku zgłoszenia na I edycję Programu nie będą rozpatrywane.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.mrmfundacja.pl.
 4. Kwalifikowane będą tylko i wyłącznie formularze wypełnione prawidłowo wraz z akceptacją wszystkich oświadczeń i zgód wymienionych w formularzach.
 5. Fundacja wybierze do dalszej kwalifikacji medycznej, we wskazanej klinice, wybrane przez siebie pary.
 6. Kwalifikacja medyczna odbędzie się na podstawie szczegółowego wywiadu przeprowadzonego przez reprezentanta danej kliniki, po uprzednim ustaleniu miejsca, dnia oraz godziny. Konsultacja medyczna, w zależności od preferencji danej kliniki, odbędzie się osobiście, online lub telefonicznie.
 7. O pozytywnym zakwalifikowaniu się do programu Fundacja poinformuje pary drogą mailową na wskazany w formularzu adres mail.
 8. W ciągu 5 dni od przesłania informacji o przyjęciu do Programu, para jest zobowiązana do przesłania potwierdzenia otrzymania informacji i chęci udziału w programie.
 9. Po upływie 5 dni od przesłania informacji o przyjęciu do Programu oraz braku potwierdzenia udziału w Programie, Fundacja ma prawo anulować decyzję o przyjęciu i dane miejsce przypada innej wybranej przez Fundację parze.
 10. Ani Fundacja ani kliniki nie gwarantują wyników przebiegu procesu leczenia.
 11. Pacjenci wybrani do Programu są zobowiązani do podpisania indywidualnych umów z klinikami, co wynika z ustawy o leczeniu niepłodności.
 12. Program leczenia będzie bezpłatny w trakcie jego trwania, w zakresie określonym w umowach zawartych przez pary z klinikami.
 13. Fundacja nie pokrywa żadnych kosztów związanych z leczenie,  kosztów transportu, leków, przechowywania zarodków oraz innych, występuje jedynie w charakterze podmiotu kierującego wybrane pary do wybranych klinik na podstawie weryfikacji w tym weryfikacji medycznej.
 14. Program będzie trwał tyle ile będzie tego wymagał proces leczenia, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od chwili pierwszej konsultacji lekarskiej, chyba, że pary ustala co innego z klinikami.
 15. Dopuszcza się przedłużenie terminu zakończenia leczenia tylko i wyłącznie z uwagi na wskazanie lekarza wynikające z rozpoczętych procesów leczenia.
 16. Fundacja w porozumieniu z Kliniką może przerwać współpracę z dana parą w przypadku rażącego zaniedbania zaleceń lekarzy lub braku zaangażowania w proces leczenia, niezależnie od zapisów umów par z klinikami;
 17. W przypadku narażenia Fundacji na szkodę, Fundacja ma prawo dochodzić od pary odszkodowania lub zadośćuczynienia.

 

III.  Dane osobowe i wizerunek

 1. Osoby biorące udział w programie „Dla Par” przekazują Fundacji prawo do wizerunku w zakresie objętym Programem a także udostępniają dane osobowe, w tym niezbędne dane medyczne określone w kwestionariuszu a także bieżące dane dotyczące procesu leczenia.

 

IV. Przepisy końcowe

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za proces leczenia i jego skutki. Parze nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Fundacji.
 2. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez pary niniejszego regulaminu.
 3. Powyższy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego i nie może stanowić podstawy do reklamacji.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.