§ 1 Przedmiot Umowy Powierzenia

 1. W związku z realizacją programu „Dla Par” Uczestnicy powierzają Fundacji dane osobowe, w tym dane medyczne na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

 

§ 2 Warunki przetwarzania

 1. Fundacja zobowiązuje się przetwarzać powierzone jej dane osobowe, w tym dane medyczne zgodnie z niniejszą Umowa, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”), oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przetwarzane (w tym, w odniesieniu do danych osobowych pacjentów, w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwaną dalej „UPP”, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).
 2. Fundacja, ma prawo powierzyć Klinikom biorącym udział w programie „Dla par” dalej zwanymi „Podmiotami Przetwarzającymi” do przetwarzania zgodnie z zasadami programu „Dla par”. a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe, w tym dane medyczne przekazane Fundacji przez uczestników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji programu „Dla par”.
 3. Strony ustalają, że dane osobowe, w tym dane medyczne są gromadzone przez Fundację jedynie na potrzeby programu „Dla par” i Uczestnicy zawrą odrębne umowy z klinikami w przypadku zakwalifikowania się do programu „Dla par”.

 

§ 3 Obowiązek zachowania tajemnicy

 1. Fundacja zobowiązuje się, że do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności do danych medycznych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez nią do przetwarzania powierzonych danych osobowych, oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Fundacja zobowiąże osoby, o których mowa w ust. 1 do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia w trakcie ich zatrudnienia jak również po jego ustaniu.
 3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma zastosowanie również po śmierci pacjenta w zakresie jakim obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych wywodzi się z realizacji świadczeń zdrowotnych.

§ 4 Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

 1. Fundacja zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na polecenie Uczestników. Za polecenie Uczestników uznaje się przekazanie danych osobowych, w tym w szczególności danych medycznych klinikom biorącym udział w programie „Kliniki”.
 2. Fundacja zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
 3. Fundacja zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania .
 4. Fundacja zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

 

§ 5 Usunięcie danych

 1. Fundacja po zakończeniu programu „Dla par”, jest zobowiązana, do usunięcia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii.

 

§ 6 Obowiązywanie Umowy Powierzenia

 1. Niniejsza Umowa Powierzenia obowiązuje na czas obowiązywania programu „Dla par”.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową Powierzenia zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
 2. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle realizacji niniejszej umowy.
 3. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Fundacji.
 4. Żadna ze stron nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.