1. INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W SERWISIE JEST:

Fundacja Małgorzaty Rozenek-Majdan z siedzibą w: ul. Mokotowska 43 / 402, 00-551 Warszawa, REGON: 385238430, NIP: 7010962313

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. Konsument jest zobowiązany do podania wyłącznie takich danych osobowych, jakie są niezbędne do wykonania umowy.
 10. Dane osobowe, które nam przekazujesz i które od Ciebie otrzymujemy, są wykorzystywane do przetwarzania Twoich żądań i transakcji, świadczenia na Twoją rzecz wysokiej jakości usług oraz informowania Cię o możliwościach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
 11. Wykorzystujemy, przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Administrator nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych podmiotom zewnętrznym i przekazuje dane osobowe osobom albo podmiotom tylko wtedy, gdy uzyska uprzednią zgodę właściciela lub na podstawie bądź zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdy zgoda ta nie jest konieczna do konkretnego przekazania.
 12. Fundacja podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu ochrony danych osobowych klientów przed niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, przypadkową lub zabronioną modyfikacją, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym środki niezbędne do przeciwdziałania wszelkim podejrzewanym naruszeniom ochrony danych osobowych.
 13. Fundacja zatrzymuje dane osobowe jedynie na okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
 14. Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres zatrzymywania jest wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych), w którym to przypadku będą one należycie zatrzymywane na tak długo, jak jest to wymagane przed ich usunięciem.
 15. Dane niezbędne do przekazania Ci żądanych informacji, będą zatrzymywane na okres niezbędny do reagowania i rozpatrywania tych żądań, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
 16. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci określone prawa, jeśli chodzi o zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Prawa te są następujące:
 • Prawo do informacji: masz prawo do uzyskania informacji o wykorzystaniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, łatwo dostępny, w jasnym i prostym języku.
 • Prawo dostępu: masz prawo w każdej chwili zażądać od nas potwierdzenia, że w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapewniamy Ci dostęp do tych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu, a także masz prawo do uzyskania kopii tych danych. Kopia Twoich danych osobowych, które Ci udostępnimy, będzie bezpłatna, chociaż żądanie dodatkowych kopii może podlegać uzasadnionej opłacie w oparciu o koszty administracyjne. Ze swojej strony możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub o przekazanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia Twojego żądania.
 • Prawo do sprostowania danych: masz prawo żądać sprostowania nieścisłych, nieaktualnych lub niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również zażądać uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które mogą być niekompletne, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
 • Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych między innymi wtedy, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego, zatem Fundacja może zachować te dane, należycie je blokując, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co by oznaczało, że możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy ich dalej przetwarzać w przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków:
  1. – zakwestionujesz dokładność danych w czasie, który pozwala nam zweryfikować dokładność tych danych;
  2. – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  3. – Fundacja nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  4. – wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy Fundacji przeważają nad Twoimi.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to jest stosowane wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo to pozwala Ci na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy przekonujące uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub do ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do wycofania zgody: w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami (na przykład w celu wysyłania Ci informacji marketingowych), możesz ją w każdej chwili wycofać.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

17. Ze swoich praw możesz skorzystać, wysyłając na adres ul. Mokotowska 43 / 402, 00-551 Warszawa. wiadomość zawierającą imię i nazwisko oraz adres do celów komunikacji i weryfikacji, a także dane niezbędne do przetworzenia wniosku.

Czym jest plik cookie?

Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Ciasteczka to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy wchodzisz na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

 

Do czego używamy plików cookie?

Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszego serwisu internetowego. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.